Milli Ekonomi Modeli
Prof. Dr. Haydar Baş

SOSYAL DEVLET MİLLİ DEVLET

A) SOSYAL DEVLET / MİLLİ DEVLET

A) SOSYAL DEVLET / MİLLİ DEVLET

Her kültür ve her medeniyet, kendi değerlerinden yola çıkarak insana yorum getirirken; insana ait olan sosyal olaylarıda sahip olduğu bakış açısı ile değerlendirmiştir.

1– MİLLİ DEVLETİN ÖNEMİ

1– MİLLİ DEVLETİN ÖNEMİ

Milli Devlet, temelini “milletlerin tarihindeki değerleri”nden alan, başka ülkeleri taklitten uzak olan ve çağdaş uygarlık seviyesine gitme yolunda bütün diğer ülkelerle yarışan, bütün dünyaya açık ama hiçbir dış güce ihtiyaç duymadan kalkınabilen, kendi devinimi için gerekli sinerjiyi kendi kaynaklarından alan Milli Ekonomi Modeline sahip, devletinin ...

B) MİLLİ DEVLET VE ETNİK ÇEŞİTLİLİK

B) MİLLİ DEVLET VE ETNİK ÇEŞİTLİLİK

Devletlerin parçalanması için istismar edilen değerlerden biri de etnik farklılıklardır. İnsan hakları adı altında “azınlık hakları” kavramı gündem edilerek, etnik farklılıkların “kavga unsuru” olarak algılanmasına çalışılmaktadır.

C) MİLLİ DEVLET VE GLOBALLEŞME / 1– GLOBALLEŞME NEDİR?

C) MİLLİ DEVLET VE GLOBALLEŞME / 1– GLOBALLEŞME NEDİR?

Bugün Globalizm (Küreselleşme), dünya dengelerine yönveren günümüzün en önemli akımdır. Globalizmin siyasi, ekonomik, hukuki vs. sahaları etkileyen özellikleri olduğu gibi; misyonerlik faaliyetleri ile kültürleri ve sosyal hayatı da kuşatan boyutu vardır.

2– ABD DOLARI’NIN SERÜVENİ

2– ABD DOLARI’NIN SERÜVENİ

Önce ABD dolarının serüvenine kısaca bakalım… II. Dünya savaşından sonra Breton Woods’ta toplanan ülkeler, kendi ekonomilerinde ve siyasal bütünlüklerinde Japonya’ya atılan atom bombasından daha büyük tahribatlar yaratacak bir dizi kararı kabul ettiler...

3– GATT SENETLERİ

3– GATT SENETLERİ

İkinci önemli sürecin ise, GATT görüşmeleri olduğunu söyledik… Breton Woods’la birlikte başlayan bir diğer süreç ise IMF ve Dünya Bankası’nın kurulmasının yanında, GATT toplantılarının başlamasıdır. GATT..

4– GLOBALLEŞMENİN KURALLARI

4– GLOBALLEŞMENİN KURALLARI

a– EKONOMİ SAHASINDA – Kendi üretimleri karşılığı kendi topraklarında başta ABD doları olmak üzere “hard currency”lerin dolanımda olması, / b– SİYASET VE HUKUK SAHASINDA – Siyaset ve hu..

5– GLOBALLEŞMENİN FELSEFESİ

5– GLOBALLEŞMENİN FELSEFESİ

’Bugün dünyadaki Evangelist–Methodist kiliseleri, özellikle de Bush döneminde tek hedefe kitlenmişlerdir. Bu hedef, Nabukednazar’ın rüyasında ortaya çıkan “5. İmparatorluk”tur. 5.imparatorluk, 1000 yıl sürecek olan tek dünya devletini ve Methodik–Evanjelik Hıristiyanlığı yeryüzünde tek egemen kültür ve tek din haline getirmeyi ifade eden bir dönemdir...

6– SÖMÜRGECİLİK

6– SÖMÜRGECİLİK

Gelişmiş ülkelerin, yani bugünün küreselleşme taraftarlarının, azgelişmiş ülkeler üzerindeki baskıları ve içişlerine müdahale ederek bu ülkelerin kaynaklarına sahip olma gayretleri, yukarıda ifade ettiğimiz gibi sömürgecilik dönemine kadar uzanmaktadır.

D) SOSYAL DEVLET / MİLLİ DEVLET TEHDİT ALTINDA

D) SOSYAL DEVLET / MİLLİ DEVLET TEHDİT ALTINDA

Globalleşme sürecinde ülkelerin kaynaklarını, gelirlerini ve nihayet top yekun topraklarını ele geçirmek isteyen odaklar, ABD’nin küresel imparatorluk hayalleri ile ortak hareket etmektedirler. Bu bağlamda ülkeleri teslim almakta kullanılan değişik metotlar vardır...

1– BORÇLANDIRMA YÖNTEMİ

1– BORÇLANDIRMA YÖNTEMİ

Devletlere yatırım ve kamu harcamalarını uzun vadeli, faizli krediler ile yapmalarını tavsiye eden global sermaye sahipleri ve kalkınmış kabul edilen ülkeler, başta Dünya Bankası kanalı ile olmak üzere özel finans kuruluşlarından krediler sağlayarak ülkeleri borç sarmalının içine itmektedirler...

2– FİNANSSAL KRİZLER YÖNTEMİ

2– FİNANSSAL KRİZLER YÖNTEMİ

Finans ve sermaye piyasaları bağımsız hale getirilen ülkeler ani sermaye hareketi ile çökertilmekte; finans piyasaları dibe vuran ülkelerin ekonomileri de battığı için, devreye IMF ve Dünya Bankası girmektedir. Böylece yapılan sözde yapısal reformlarla ülkelerin kaynakları global firmalar tarafından talan edilebilecek hale getirilirken, siyasi olarak da dışa bağımlı hale getirilmektedirler...

3– SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI VE SÖZDE DEMOKRASİ PROJESİ YÖNTEMİ

3– SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI VE SÖZDE DEMOKRASİ PROJESİ YÖNTEMİ

Ülkelerin kontrolleri için 1980’li yıllara kadar diktatörleri destekleyenler, o ülkelerdeki halk hareketlerinin önüne geçemeyeceklerini gördüklerinde; tam tersi bir uygulama içerisine girdiler. Bu tarihten sonra kullanılan sloganlar “demokrasi ve insan hakları” oluverdi...

4– HAKSIZ ASKERİ MÜDAHALELER YÖNTEMİ

4– HAKSIZ ASKERİ MÜDAHALELER YÖNTEMİ

Devletler, borçlandırma, finanssal krizler ya da demokrasi projeleri ile kontrol altına alınamadığında; geriye ise son şık olarak “işgal etmek” kalmaktadır. Maalesef dünyada sömürgeci ülkelerin bu türlü insanlık dışı saldırılarını durduracak uluslarüstü örgüt bulunmamaktadır...

E) MİLLİ DEVLET VE AVRUPA BİRLİĞİ (AB)

E) MİLLİ DEVLET VE AVRUPA BİRLİĞİ (AB)

1– MİLLİ DEVLET’İN AB’YE BAKIŞI :
a) SİYASİ VE KÜLTÜREL İÇERİKLİ DELİLLER
b– EKONOMİ İLE İLGİLİ DELİLLER
c– AB’NİN “NE OLDUĞU”NA DAİR DİĞER TEMEL TESPİTLER

a) SİYASİ VE KÜLTÜREL İÇERİKLİ DELİLLER

a)  SİYASİ VE KÜLTÜREL İÇERİKLİ DELİLLER

AB’nin Ortadoğu hedefleri, ABD’nin Büyük Ortadoğu Projesi adlı işgal planı örtüşmektedir. ABD, bölge ülkelerinin sınırlarını –Türkiye’de içinde olmak üzere, değiştirmeyi, gerekirse askeri olarak işgal etmeyi hedeflemektedir...

b– EKONOMİ İLE İLGİLİ DELİLLER

b–  EKONOMİ İLE İLGİLİ DELİLLER

AB ülkelerinde, IMF ve OECD verilerine göre devletlerin ekonomi içerisindeki payı % 40’ların üzerindedir. Fransa’da ise % 50’nin üzerindedir. Devletin en kârlı kurumlarının global sermaye sahiplerine satılmasını bize tavsiye eden AB, kendi topraklarında tam tersi uygulamlarını görmekteyiz...

c– AB’NİN “NE OLDUĞU”NA DAİR DİĞER TEMEL TESPİTLER

c– AB’NİN “NE OLDUĞU”NA DAİR DİĞER TEMEL TESPİTLER

AB’nin resmi rapor ve kararlarının yanı sıra, Türk hükümetlerinin çıkarttığı uyum yasaları ele alındığında, AB’nin ne olduğuna dair temel tespitleri daha da çoğaltmak mümkün dür. Bu bağlamda şu gerçeklerin de altını çizmek kaçınılmazdır.

3– NASIL BİR BİRLİKTELİK?

3– NASIL BİR BİRLİKTELİK?

Uluslararası ilişkiler dikkate alındığında, devletlerin tek başlarına dünya sahnesinde yer almaları zor, belki de imkânsızdır. Bu nedenle, devletler arasında tarih boyunca çeşitli menfaat birlikteliklerine gidildiği bilinen bir gerçektir.