Milli Ekonomi Modeli
Prof. Dr. Haydar Baş

İÇİNDEKİLER

Sosyal Devlet
Milli Devlet


Prof. Dr. Haydar Baş

İSTANBUL - 2007
2. BASKI

* * *
İÇİNDEKİLER


I. Bölüm:  SOSYAL DEVLET / MİLLİ DEVLET (s.19-132)

A) Sosyal Devlet / Milli Devlet
1– Milli Devlet’in Önemi
B) Milli Devlet ve Etnik Çeşitlilik
C) Milli Devlet ve Globalleşme
1– Globalleşme Nedir
2– ABD Doları’nın Serüveni
3– GATT Senetleri
4– Globalleşmenin Kuralları
a– Ekonomi Sahasında
b– Siyaset ve Hukuk Sahasında
c– Kültürel ve Sosyal Sahada
5– Globalleşmenin Felsefesi
6– Sömürgecilik

D) Sosyal Devlet / Milli Devlet Tehdit Altında

1– Borçlandırma Yöntemi
a– Osmanlı İmparatorluğu
b– Endonezya
c– Ekvator
d– Panama
e– Venezuela
f– Guatemala
g– Suudi Arabistan
h– Irak
2– Finanssal Krizler Yöntemi
a– 1997 Asya Krizi
b– 1992–93 Avrupa Döviz Krizi (EMR)
c– Latin Amerika Krizleri ve 1994 Meksika Krizi
3– Sivil Toplum Kuruluşları ve Sözde Demokrasi Projesi Yöntemi
4– Haksız Askeri Müdahaleler Yöntemi

E) Milli Devlet ve Avrupa Birliği (AB)

1– Milli Devlet’in AB’ye Bakışı
a– Siyasi ve Kültürel İçerikli Deliller
b– Ekonomi İle İlgili Deliller
c– AB’nin “ne olduğu” hususundaki diğer temel tespitler
2– AB, neden Türkiye’yi içine almak istemiyor?
3– Nasıl Bir Birliktelik?

* * *

II. Bölüm: SOSYAL DEVLET OLARAK  MİLLİ DEVLET  (s.133-150)

A) Sosyal Güvenlik
B) Sosyal Hizmetler
1– Eğitim Hizmetleri
2– Kültür Hizmetleri
3– Din Hizmetleri
4– Spor Hizmetleri
C) Sosyal Yardımlar

* * *

III. Bölüm: İNSAN VE DEVLET  (s.151-214)

A) Tarih Boyunca Devlet Anlayışları
1– Kapitalizm’de Devlet
2– Marksizm’de Devlet
3– Milli Devlet’in Temel Karakteristikleri

B) İnsan Meselesine Bakış
1– Tarihten Günümüze İnsan Hakları
2– Beyannamelerde Kalan İnsan Hakları Ve Milli Devlette Korunan Değerler
a– Beyannamelerde Kalan İnsan Hakları
b– Milli Devlette Korunan Değerler
– Emniyetler
– Özgürlükler
– Sosyal ve İktisadi Haklar
3– Kapitalizmde İnsan: Homo Economicus
4– Komünist Anlayışta İnsan
5– Milli Devlette İnsan
6– Milli Devlette Eğitim
a– Eğitim ve Öğretim Kurumları
b– Aile
c– Asker Ocağı
d– Toplum

* * *

IV. Bölüm: MİLLİ DEVLET VE KADIN  (s.215-236)

A) Kapitalist Sistemde Kadın Ve Hakları
B) Komünizm’de Kadın Ve Aile
C) Milli Devlet Anlayışında Kadın Ve Hakları
1– Kadın ve Aile
2– Kadın ve Hürriyet
3– Kadın ve Çalışma Hayatı

* * *

V. Bölüm: MİLLİ DEVLET VE ÇALIŞMA HAYATI  (s.237-248)

A) İşçi Hakları

* * *

VI. Bölüm: MİLLİ DEVLET’TE EKONOMİ VE MALİYE POLİTİKALARI    (s.249-282)

A) Milli Devlet’te Ekonomiye Genel Bir Bakış
B) Milli Devlet’te Maliye Politikası: Vergisiz Bir Türkiye
1– Liberal Anlayışta Vergi Sistemi
2– Milli Devlet Olarak Vergisiz Türkiye
C) Milli Devlet’te Getirilen Yeni Para Tarifi
1– Paranın “Tahrik Unsuru” Olması
2– Paranın “Emek ve Üretimin Karşılığı” Olması
3– Paranın “Değişim Aracı” Olması
4– Paranın “Tasarruf” Özelliği
D) Milli Devlet’te Senyoraj Hakkı ve Emisyon
E) Milli Devlet’te Dış Ticaret Anlayışı ve Kur Politikası
F) Milli Devlet’te Tam İstihdamın Sağlanması
G) Enflasyon ve Deflasyon
H) Milli Devlet Faizi Reddeder

* * *

VII. Bölüm: MİLLİ DEVLET’TE ADİL GELİR DAĞILIMI  (s.283-292)

A) Adil Gelir Dağılımına Genel Bir Bakış 
1– Kapitalizm’de Gelir Dağılımı
2– Milli Devlet’te Adil Gelir Dağılımı
a– Sosyal Devlet Yaklaşımı
b– Faizsiz Ekonomi
c– Adil Vergi
d– Tam İstihdam
e– Millete Ait Kaynaklar
f– Maliyetsiz Kredi

* * *

VIII. Bölüm: MİLLİ DEVLET VE EKONOMİYE MÜDAHALE (s.293-308)

A) Kapitalizm’de Devlet
1– Kapitalizm’de Devletin Ekonomideki Yeri
2– Kapitalist Anlayışta Devlet’in Ekonomiye Müdahalesi

B) Milli Devlet’in Ekonomideki Rolü

* * *

IX. Bölüm: VATANDAŞLIK MAAŞI PROJESİ (s.309-318)


* * *

X. Bölüm: MİLLİ GÜVENLİK VE DIŞ POLİTİKA (s. 319-358)

A) Türkiye Ve İç Güvenlik
B) Milli Devlet’te Ordu
C) Küreselleşme Süreci Ve Dış Politika
1– Kapitalist Sistemlerde Dış Politika
2– Sosyalist Sistemde Dış Politika
3– Büyük Ortadoğu Projesi (BOP)
a– Modern Sömürgeciliğin Arka Planı
b– Küresel Sömürü Projesi Olarak BOP
c– Gulf Stream ve BOP
d– Türkiye’nin Tavrı
D) Milli Devlet’te Dış Politika
1– Milli Devlet ve Dış Politika
a– Bağımsızlık
b– Milli Menfaatler
c– Barış
d– Karşılıklı Çıkar
2– Türkiye ve Dış Politika

* * *

XI. Bölüm: BİR HUKUK DEVLETİ OLARAK MİLLİ DEVLET (s.359-390)

A) Kapitalist Sistemlerde Hukuk
1– Çifte Standart
2– Adil İnsan Olmayışı
3– Niyet Problemi
B) Milli Devlet’te Hukuk
1– Milli Devletin  Vatandaşları İle Hukuku
a– Güvenlik Hakları
b– Sosyal Haklar
c– Özgürlük Hakları
2– Milli Devletin Yabancılarla Olan Hukuku
3– Vatandaşların Kendi Arasındaki Hukuk
4– Devletler Arası Hukuk
C) Günümüz Türkiye’sinde Hukuk Uygulamaları

* * *

XII. Bölüm: MİLLİ DEVLET’TE SAĞLIK, BARINMA VE GIDA POLİTİKALARI (s.391-406)

A) Milli Devlet ve Sağlık
1– Dünyadaki Sağlık Uygulamaları
2– Milli Devlette Sağlık
A– Koruma Tedbirleri
B– Kontrol ve İyileştirme
C– Tedavi Yöntemleri
B) Milli Devlet’te Barınma ve Gıda

* * *

XIII. Bölüm: MİLLİ DEVLET\\\'TE  TARIM VE HAYVANCILIK (s.407-430)

A) Tarım Ve Hayvancılığa Genel  Bakış
B) Milli Devlet’te Tarım
1– Tahditlerin Kaldırılması
2– Toprak Reformu
3– Fiyatların Belirlenmesi
4– Tarım Sanayi
5– Tohumculuk
6– Ekolojik Tarım
7– Tarım Girdileri
8– Sigorta Sistemi
9– Bilgilendirme Ve Eğitim
C) Milli Devlet’te Hayvancılık
1– Sıfır Faizli Kredi
2– Yem Desteği
3– Yüksek Fiyat Alım Garantisi
4– Damızlık Desteği
5– Tedavi Önlemleri
6– Depolama
7– Gümrük Vergileri

* * *

XIV. Bölüm: MİLLİ DEVLETTE ÇEVRE PROBLEMLERİ VE AR–GE (s.431-438)

A) Milli Devlet’te Çevre Problemleri
B) Milli Devlet’te AR–GE

* * *

XV. Bölüm: MİLLİ DEVLET’TE MADENCİLİK, ENERJİ KAYNAKLARI VE YATIRIMLAR (439-452)

A) Milli Devlet’te Madencilik
B) Milli Devlet’te Enerji Kaynakları

* * *

XVI. Bölüm: MİLLİ DEVLET VE KÜRESELLEŞME MESELESİNE MUKAYESELİ BİR YAKLAŞIM (453-470)

* * *

KAYNAKÇA  (s.471-473)