Milli Ekonomi Modeli
Prof. Dr. Haydar Baş

MİLLİ EKONOMİ MODELİ

Enflasyon

Enflasyon

Enflasyon en basit tarifi ile fiyatlar genel seviyesi­nin yükselmesidir. Bu artış mal piyasalarında olabile­ceği gibi faktör piyasalarında da olabilir. Enflasyon ekonominin denge durumunda olma­masından kaynaklanan bir hastalıktır...

Talep Enflasyonu

Talep Enflasyonu

Enflasyonu iki kısımda ele almak gerekir. Birinci­si talep enflasyonu diğeri ise maliyet enflasyonudur. İsimlerinden de anlaşıldığı üzere birincisi talep fazlası ile ilgili, diğeri ise üretim maliyetlerinin artışı­na bağlıdır...

Maliyet Enflasyonu

Maliyet Enflasyonu

Enflasyonun ikinci sebebi de maliyettir. Maliyet enflasyonu, hammadde fiyatları, enerji giderleri, sigorta primleri, vergiler ve kredi faizle­rindeki artış veya işçi ücretlerinde meydana gelen artış olarak ifade edilebilir.

Deflasyon

Deflasyon

Deflasyon fiyatlar genel seviyesinde meydana ge­len sürekli düşüşün adıdır. Enflasyon ile mukayese edildiğinde ekonomiler i­çin çok daha tehlikeli bir durumu ifade etmektedir.

Faiz

Faiz

Hemen şunu başta ifade etmek gerekir ki faiz bir hastalıktır. Ekonomilerin dengesini bozan ve sermayenin belli ellerde tekelleşmesine yol aç­mak sureti ile sosyal adaletin gerçekleşmesine mani olan iktisadi bir yaradır.

Faizli / Faizsiz Üretim Denklemi

Faizli / Faizsiz Üretim Denklemi

Yukarıda anlattığımız gibi gelir dağılımında mey­dana gelen bozukluk zaman içerisinde toplumun ciddi bir kısmının tüketme kabiliyetini yitirmesine neden olur. Faiz ödemeleri için vergileri arttırmak zorunda kalan hükümet vatandaşın cebinde bulunan parayı piyasadan çekerek hane halklarının tüketim harca­malarını kısar...

Gelir Dağılımında Dengesizlik

Gelir Dağılımında Dengesizlik

Ekonomi politikalarının en önemli hedeflerin­den birisi de gelir dağılımını adil bir şekilde ya­parak, fertlerin gelirleri arasındaki farkı mümkün olan en az seviyeye indirmektir.

Milli Ekonomi Modeli'nde Gelir Dağılımı

Milli Ekonomi Modeli'nde Gelir Dağılımı

Milli Ekonomi Modeli'nin paraya ve devlete getir­diği tarif ve yüklediği görevler, mevcut ekonomi mo­dellerinin gelir dağılımının bozulmasına sebep olan bakış açılarının dışında yepyeni bir mahiyet arz et­mektedir.