Milli Ekonomi Modeli
Prof. Dr. Haydar Baş

MİLLİ EKONOMİ MODELİ

Tüketim

Tüketim

Bugün çağımızın en büyük problemi hane halklarının büyük bir kısmı­nın tüketebilme kabiliyetini yitirmiş olmasıdır. İş­te asıl üzerinde konuşulması gereken nokta tüketebilme kabiliyetlerinin bu bireylere nasıl kazan­dırılacağıdır.

Üretim

Üretim

Üretim ekonomilerde gerek mal, gerekse hizmet anla­mında üretim, kalkınmanın ve büyümenin tek kaynağıdır. Üretim olmadan ne insanlara istihdam sağlaya­bilir, ne de ihtiyacımız olan mal ve hizmetlere sa­hip olabiliriz.

GSMH

GSMH

Gayri Safi Milli Hâsıla (GSMH), bir ülkede belirli bir zaman diliminde (genellikle bir yılda) üretilen mal ve hizmet biçimindeki çıktıların pa­rasal değerlerinin toplamıdır. Büyüme ise; GSMH'nın belli bir dönem içer­sinde oransal olarak ne kadar arttığını gösteren ölçüdür...