Milli Ekonomi Modeli
Prof. Dr. Haydar Baş

MİLLİ EKONOMİ MODELİ

Para Nedir?

Para Nedir?

Para hakkında günümüz iktisat modelleri yanlış ve eksik tarifler yapmışlardır. Kapitalist anlayışa göre para sadece mübadele ve ta­sarruf aracıdır. Bu anlayışta, paranın tahrik unsuru olma özelliği ve emeğin devreye kon­ması sonucu elde edilen üretimin karşılığı ol­ma özelliği yok sayılmıştır...

Paranın Temel Özellikleri

Paranın Temel Özellikleri

1. Tahrik Unsuru Olması 2. Emeğin ve Üretimin Karşılığı Olması 3. Mübadele Aracı Olması 4. Paranın Tasarruf Özelliği / Milli Ekonomi Modeli'nde para, emeği tahrik ederek mal ve hizmet üretimini sağlayan bir araçtır. Başka bir ifadeyle "işlemci" olan para, üretim ve tüketimle ilgili niyetlerin ortaya çıkmasına vesiledir...

Yeni Para Denklemi

Yeni Para Denklemi

Milli Ekonomi Modeli'mizin paraya getirdiği tarif­lere yeniden göz attığımızda, paranın mübadele ve de­ğer saklama (tasarruf) özelliğinin dışında iki yeni fonk­siyonunun olduğunu görürüz.

Emisyon

Emisyon

Emisyon, Merkez Bankasının dolanıma çıkardığı paradır ve piyasanın talebine bağlı olarak üretilir. E­misyon ile devletlerin elde ettiği gelire ise senyoraj geliri denir. Azgelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde kaydi para ve yabancı para, emisyonun yerine ikame edildiği için devletlerin senyoraj geliri elde etmesi mümkün olmamaktadır...