Milli Ekonomi Modeli
Prof. Dr. Haydar Baş

MİLLİ EKONOMİ MODELİ

Devletin Ekonomideki Rolü

Devletin Ekonomideki Rolü

Devlet ekonomiye müdahale etmeli mi? Yoksa etmemeli mi? Edecekse ne kadar etmeli. Belki de iktisat tarihinde üzerinde en fazla tartışılan konu­lardan biri de devletin ekonomideki rolü olmuş­tur. Liberal anlayışa dayanan kapitalist modeller ekonominin kendi kendine dengeye gelebilece­ğinden yola çıkarak, devletin ekonomiye karış­masına karşı çıkmışlardır...

Sosyal Devlet Politikası

Sosyal Devlet Politikası

Milli Ekonomi Modeli'mizde daha önce de ifade ettiğimiz üzere, bizim için devlet "Sosyal Devlet"tir. Peki, sosyal planda devlet neler yapmalıdır dersek, bunları şöyle sıralayabiliriz:

Maliye Politikası (Vergi Politikası)

Maliye Politikası (Vergi Politikası)

Yine altını çizmemiz gereken önemli bir nokta da e­konominin denge noktasının gelirin tüketime eşit oldu­ğu nokta değil, tüketimin üretime eşit olduğu noktadır. Eğer her gelir düzeyi için aynı oranlarda vergi almaya başlarsak bu adalet olmayacak, aynı zamanda ekono­mide ciddi oranda bir talep daralmasına sebep olacaktır...

Para Politikası ve Senyoraj

Para Politikası ve Senyoraj

Senyoraj, genel anlamda "paranın üretim maliyeti ile üzerinde yazılı değer arasındaki farktır." Bu farkın devletin kasasına gelir olarak girmesiyle devlet, vergi gelirlerinin dışında ciddi bir gelir daha elde eder.

Milli Ekonomi Modeli'nde Senyoraj

Milli Ekonomi Modeli'nde Senyoraj

Senyoraj, insanımızın emek ve üretiminin kar­şılığı olan paranın devletin hükümranlık hakkını kullanarak, Merkez Bankası'nda emisyonunu genişletmesiyle karşılanması demektir. Modelimiz­de, devlet borçlanmayacak, senyoraj hakkını kul­lanarak emisyonunu genişletecek; yani kendi in­sanının emek ve üretiminin karşılığı olan parayı kendisi basacaktır...

Kur Politikası

Kur Politikası

"Nasıl bir kur politikası" sorusuna cevap arama­dan önce kambiyo sisteminin bugünkü durumuna ve de kısaca tarihçesine bakalım. Bugünkü kambiyo sisteminin temelleri 1944 yı­lında ABD'nde New Hemshire eyaletinin Bretton Woods kasabasında yapılan bir konferans netice­sinde ortaya çıktı...

Dış Ticaret Politikası

Dış Ticaret Politikası

Dış ticaret, bir ülkenin diğer ülkelerle olan alışveri­şidir. Bağımsız ülkeler dış ticaret rejim ve uygulamala­rını kendi lehlerine göre düzenler. Gümrük tarifeleri, kur politikası, dış ticaret anlaşmaları, kotalar gibi mev­zular o ülkenin siyasi ve ekonomik hedeflerine göre belirlenir...