Milli Ekonomi Modeli
Prof. Dr. Haydar Baş

MİLLİ EKONOMİ MODELİ

Talep

Talep

Ekonominin iki temel ayağı vardır: Biri tüketim di­ğeri de üretimdir. Bu makro kavramlar da arz ve talep üzerine oturur. Esasında tüketimin olmadığı yerde üretimden bah­setmek mümkün değildir. Hiçbir şeyin bir sebep yok­ken yapılmış olması mümkün değildir...

Arz ve Denge

Arz ve Denge

Arz, firmaların herhangi bir maldan üretip sat­mayı planladıkları miktarları gösteren bir çeşit fonksiyondur. Gerek arz, gerekse talep kavramları mikro analizin konusudur. Bilindiği üzere makro yorumlar esasında mikro analizler üzerine oturur.

Değer ve Kâr Kavramı

Değer ve Kâr Kavramı

Üretilen mal ve hizmetin iki türlü değeri vardır. Birisi normal değeridir, diğeri ise piyasaların o­luşturduğu değerdir. Buna piyasa fiyatı da diyebi­liriz. Üretilen mal ve hizmetin normal değeri sağ­layacağı fayda ve onun aranması ile ilgilidir.

Verimlilik

Verimlilik

Verimlilik, genel hatlarıyla üretimin kullanılan gir­di miktarına oranıdır. Verimliliğin en yaygın kullanı­lan ölçüsü, emek saati başına üretim miktarıdır. Buna göre tek bir kaynağın verimliliği ölçülebildiği gibi tüm kaynakların da verimliliği aynı anda ölçülebilir...

İş Gücü (Emek)

İş Gücü (Emek)

Ekonomi politikaları için önemli olan, toplu­mun bütün fertlerine iş ve aş imkanı sağlamaktır. Belli bir geliri olmayan, işi olmayan bireyler için enflasyonun düşmesi de, kamu bütçesinin fazlalık vermesi de bir şey ifade etmez.