Milli Ekonomi Modeli
Prof. Dr. Haydar Baş

MİLLİ EKONOMİ MODELİ'NDE SENYORAJ

Senyoraj, insanımızın emek ve üretiminin kar­şılığı olan paranın devletin hükümranlık hakkını kullanarak, Merkez Bankası'nda emisyonunu genişletmesiyle karşılanması demektir. Modelimiz­de, devlet borçlanmayacak, senyoraj hakkını kul­lanarak emisyonunu genişletecek; yani kendi in­sanının emek ve üretiminin karşılığı olan parayı kendisi basacaktır. Bu senyoraj geliri, ev kadınla­rına maaş olarak, çiftçiye - köylüye faizsiz kredi olarak, esnafa yine kredi olarak verilecektir.
 
Bu şekilde;
 
1-   Üretim tetiklenecek,
 
2-   Eksik kalan tüketim devreye konacaktır. Senyoraj geliri, sosyal devlet projesinde tüketicinin tetikleyicisi olacaktır. Şöyle ki, senyoraj geliri maaş o­larak halka verildiği zaman işçi-memur-köylü-çiftçi, yani tüketici sınıfın tüketim kabiliyeti artacaktır.
 
Buna mukabil üretici de, talep olduğu için daha çok üretecektir. Bu iki unsur emme-basma tulumba gibi birbirini harekete geçirecek ve ekonomide isteni­len denge elde edilebilecektir.
 
Mal ve hizmet karşılığı olarak senyoraj gelirini devreye koyan devletler, kamu harcamalarını rahat bir şekilde yani borçlanmadan, borç yüküne girmeden yerine getirebilir.
 
Şayet hizmet ve mal karşılığı elde edilen kâr muka­bili para devreye girmezse para kıtlığı oluşur. Böylece hem mübadele, hemde talep kısırlaşır. Piyasalar dura-ğanlaşır. Bu sebeple senyoraj geliri, piyasalardaki dengeyi temin eden unsurdur. Senyoraj geliri ekseri­yetle hitmet ve malın karı karşılığında devreye girme­si gereken bir hak olmasına rağmen, bazen de ilk başta karşılığı olmadığı zaman da devreye girebilir ve böylece ekonomiyi de büyütebilir.
 
Mesela; karayolları yapımında gerekli finans yoksa araç-gereç ve işçiler tamamen sizden, dolayısıyla e­mek ve üretim tamamen sizden olacağı için, buna kar­şılık senyoraj hakkının kullanılması büyümede bir taktik olarak karşımıza çıkmaktadır.
 
Yeraltı kaynaklarının değerlendirilmesinde de aynı durum geçerlidir. Aynı kural, tarım için de geçerlidir. Tarım kesimine muhakkak eldeki parayla avans kredi­si verilecek diye bir şart yoktur. Bu şartlarda üretile­cek tarım mamulleri karşılığında emisyonun genişle­tilmesi -yani senyoraj hakkının kullanılması- üretimi destekler.
 
Dolayısıyla emisyonun devreye girebilmesi için ilk başta elde edilecek katma değerin ortada olması ge­rekmez. Emek ve üretim karşılığından kâr neticesi e­misyonun genişletilmesi şartlı enflasyon rizikosunun olmaması içindir.
 
Yukarıda saydığımız enflasyon rizikosu varsa da devlet, fiyat kontrollerindeki ısrarlı davranışı neticesi enflasyon tehlikesinin önüne geçebilir.