Milli Ekonomi Modeli
Prof. Dr. Haydar Baş

MİLLİ EKONOMİ MODELİ'NDE TARIM

 1. Çiftçiden, planlı ve sürekli üretime katıldığı süre­ce vergi alınmayacak ve ürün alım garantisiyle doğru­dan desteklenecektir.
 2. Toprağı olmayan köylüye, üretim yapılması şar­tıyla toprak verilerek üretime katılması sağlanacak.
 3. Devlet tarafından ürünün tahmini bedelinin yüz­de ellisi üreticiye avans olarak ürün ayından altı ay önce peşin olarak ödenecektir.
 4. Kuraklık, don, sel gibi doğal afetlere karşı, ürün sigorta sistemi, getirilerek üreticilerin zararları karşıla­nacaktır.
 5. Stratejik öneme sahip tarım sektöründe yerli üre­tim, ithal ürünlere karşı gümrük duvarları yoluyla ko­runacaktır.
 6. Tarım ürünlerine IMF ve Dünya Bankası dayat­masıyla getirilen tahditler tamamen kaldırılacak, yerli üretimin arttırılması teşvik edilecektir.
 7. Çiftçiye devlet tarafından tohum, fidan, gübre ve ilaç konularında yardım edilecektir.
 8. Çiftçilere sosyal güvenlik ve emeklilik hakkı sağ­lanacaktır.
 9. Türkiye'de tarım alternatifsizdir. Onun için tarım ürünlerine alternatif aramak yerine, tarıma dayalı sa­nayinin kurulması teşvik edilecektir. Bu amaçla devlet tarıma dayalı sanayi üzerine yatı­rım yapmak isteyen girişimcilere proje mukabili sıfır faizli, gerekirse geri ödemesi üretim olarak alınabile­cek kredi doğrudan verilecektir.
 10. Hükümet, bizzat pazarlama hususunda üreticile­rimize öncülük edecektir. Dünyanın her yerinde pazar bulacaktır. Çiftçinin pazar problemi olmayacaktır.
 11. Ülkemizdeki tarıma uygun arazilerin envanteri çıkarılacak, iklim ve toprak özelliklerine göre uygun tarımsal ürün grupları belirlenecektir.
 12. Tarım tek başına bir sektör olarak değil, tarıma dayalı ilgili sanayi dalları ile bir bütün olarak alına­caktır. Bu amaç doğrultusunda tarım ürünlerinin son mamul haline getirilmesi için entegre sanayi kuruluş­ları teşvik edilecektir.
 13. Coğrafya, iklim, nüfus ile iç ve dış piyasa denge­leri göz önünde tutularak, tarım sektörünün üretim, miktar, çeşit, nitelik planlamaları ve AR-GE çalışma­ları yapılacaktır.
 14. Atatürk'ün öncülüğünü yaptığı örnek tarım üret­me çiftliklerinde modern tarım teknikleri ve ürün ge­liştirme yöntemleriyle çiftçiye örnek olacak çalışma­lar yapılacaktır.
 15. Sanayileşme ve şehirleşmenin tarım arazilerini yok etmesi önlenecektir.
 16. Çiftçinin kooperatifleşerek güç birliği yapması desteklenecektir. Kooperatiflere tarımsal alet ve maki­ne desteği verilecektir.
 17. Erozyon ve toprak kaybına karşı etkin önlemler alınacaktır.
 18. Üretici ile tüketici arasındaki zincir kısaltılarak ü­reticinin yüksek gelir, tüketiciye ucuz ürün sağlana­cak, kooperatiflerden bu amaçla istifade edilerek, hal yasası tekrar gözden geçirilecek.
 19. Sanayinin hammaddesi olan tarım ürünlerinin "Dar Bölge Kalkınma Modeli"yle, ilgili sanayi kolla­rıyla entegrasyonu sağlanacaktır.
 20. Tarımsal üretim merkezlerine, -maliyetleri azalt­mak için- ucuz taşıma aracı olan demiryolları hatları çekilerek etkin kullanımı sağlanacaktır.
 21. Eko-stratejik komşularımızla (Orta Asya, Orta­doğu) tarım ihracatına daha fazla önem verilecektir.
 22. Yerli gübre üretimine destek verilecektir.
 23. Minimum su sarfiyatıyla, yüksek ürün miktarı ve kalite sağlayan modern tarım teknolojileri (damıtma sistemi, hidrofilik katkı maddeleri) yaygınlaştırılacaktır.
 24. Jeotermal enerji ve güneş enerjisinden istifade e­debilen bölgelerde seracılık yaygınlaştırılarak, her mevsim tarım üretimi yapılması sağlanacaktır.
 25. Yeni su kaynakları bulunarak, tarımın hizmetine sunulacaktır
 26. Katma değeri yüksek olan hayvancılığın temel girdi kalemlerinden olan yem ihtiyacının sağlanabil­mesi amacıyla, ilgili tarım ürünlerinin yeterli miktarda üretimi teşvik edilecektir.